Šta je e-račun?

Elektronski ili e-račun je račun primljen putem digitalnog medija.

Svi podaci na računu jednaki su onima u papirnatom obliku, a ono što se menja je način slanja i arhiviranja. Proces ispisivanja, kovertiranja, slanja poštom, prijema, sortiranja, ručnog unošenja podataka i arhiviranja, zamenjuje se jednostavnom i brzom dostavom.

Prelaskom na e-račune, prelazi se na brže, sigurnije i jednostavnije poslovanje. Prednosti su merljive i višestruke: ubrzanje poslovnog procesa, ušteda vremena i smanjenje troškova materijala a takođe i ekološki prihvatljiviji model poslovanja.

Zakonska regulativa

Nije dovoljno poslati račune i dokumente elektronskom poštom da bi bili u skladu sa zakonskom regulativom.

Omnizon Networks, kao “pružalac usluge od poverenja”, je zadužen za spajanje poslovnih subjekata i razmenu elektronskih dokumenata na pravno priznat način. Razmena elektronskih dokumenata preko “pružaoca usluge od poverenja” zasniva se na regulativama, dokumentima i standardima Evropske unije i zakonima Republike Srbije:

Direktiva Europskog parlamenta zahteva uvođenje e-računa za sve naručioce u javnoj nabavci do kraja 2018. godine. Srbija, kao zemlja koja teži što bržem učlanjenju u Evropsku Uniju mora da sledi njene direktive. Ova promena u poslovanju neizbežno će uticati na optimizaciju rada cele države, pre svega u vidu ušteda, transparentnosti poslovanja i usklađenosti s pravnom regulativom.

Omnizon posluje po najvišim standardima zaštite podataka i brine o sigurnosti svih ključnih elemenata procesa razmene dokumenata: autentičnosti porekla, integritetu sadržaja i čitljivosti dokumenta. Za sva pitanja vezana za pravnu regulativu, uvek smo vam na raspolaganju.