Šta je e-poslovanje?

Elektronsko poslovanje je moderan način razmene različitih vrsta dokumenata između preduzeća i omogućava značajno smanjenje operativnih troškova preduzeća i povećava produktivnost poslovanja i zaposlenih.

Hrpe i hrpe papira koje morate nositi, ručno sortirati sedećih nekoliko sati, a koje uvek na kraju zatrpaju vaš radni sto – stvar su prošlosti. Zaboravite na račune koji nisu došli i penale koji se naplaćuju zbog tuđih grešaka.
Korišćenjem elektronskog poslovanja postajete preduzeće s kojim je lakše poslovati, a pritom štedite vlastito vreme i novac. E-poslovanje obuhvata i pravno priznate e-račune i e-arhivu.

Na brz, jednostavan i siguran način u gotovo potpuno automatizovanom procesu, preko EDI sistema neograničeno šaljite, primajte, arhivirajte narudžbenice, prijemnice, otpremnice, račune ili druge dokumente.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektronske razmene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata je garantovana prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, pristup Omnizon sistemu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definisali format i način – spremni ste da započnete sa testiranjem.

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Razmena elektronskih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sistemu. Za potpunu referenc listu svih naših
korisnika obratite nam se mejlom na [email protected].

Razmena elektronskih dokumenata pokriva sve dokumente koji se koriste u sistemu nabavke: narudžbenica, potvrda narudžbenice, otpremnica, prijemnica, račun (odobrenje, terećenje, storno računa).

Koju ćete vrstu elektronskog dokumenta razmenjivati zavisi od dogovora između vas i poslovnog partnera s kojim razmenjujete dokumente. Ako postoji potreba za razmenom drugih vrsta dokumenata, nije ni to nemoguće.

Slobodno nam se obratite i mi ćemo za vas uključiti i nove vrste dokumenata.

Ako mesečno šaljete više od 200 računa poštom, uštede elektronskog poslovanja ćete osetiti odmah kako zbog smanjivanja kompleksnosti operativnih zadataka kao što su ispunjavanje računa, tako i finansijski zbog smanjenja kancelarijskih troškove (poštarina, štampanje etc.)

Šta je EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) je sistem razmene elektronskih dokumenata u standardizovanim formatima između poslovnih partnera. Elektronska razmena dokumenata je osnov e-poslovanja.

Korišćenjem EDI-ja postajete brži, bolji i jači na tržištu jer elektronska razmena dokumenata čini poslovanje vašeg preduzeća efikasnijim.
Brzina slanja i prijema ključnih informacija i podataka značajno je brža od razmene papirnatih dokumenata. Smanjuju se troškovi materijala i njihovog slanja, a što više dokumenata šaljete to više vremena i novca štedite.

Razmenom dokumenata putem računara smanjuje se mogućnost ljudske greške i osigurava se integritet razmenjenih dokumenata, a ubrzava se i olakšava arhiviranje i pretraživanje dokumenata.

Ključne prednosti elektronske razmene dokumenata

  • Optimizacija poslovnih procesa
  • Smanjenje operativnih troškova
  • Povećanje produktivnosti zaposlenih
  • Smanjenje grešaka/garancija integriteta podataka
  • Olakšan proces arhiviranja i pretraživanja
PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektronske razmene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata je garantovana prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Zakonska regulativa

Nije dovoljno poslati račune i dokumente elektronskom poštom da bi bili u skladu sa zakonskom regulativom.

Omnizon Networks, kao “pružalac usluge od poverenja”, je zadužen za spajanje poslovnih subjekata i razmenu elektronskih dokumenata na pravno priznat način. Razmena elektronskih dokumenata preko “pružaoca usluge od poverenja” zasniva se na regulativama, dokumentima i standardima Evropske unije i zakonima Republike Srbije:

Direktiva Europskog parlamenta zahteva uvođenje e-računa za sve naručioce u javnoj nabavci do kraja 2018. godine. Srbija, kao zemlja koja teži što bržem učlanjenju u Evropsku Uniju mora da sledi njene direktive. Ova promena u poslovanju neizbežno će uticati na optimizaciju rada cele države, pre svega u vidu ušteda, transparentnosti poslovanja i usklađenosti s pravnom regulativom.

Omnizon posluje po najvišim standardima zaštite podataka i brine o sigurnosti svih ključnih elemenata procesa razmene dokumenata: autentičnosti porekla, integritetu sadržaja i čitljivosti dokumenta. Za sva pitanja vezana za pravnu regulativu, uvek smo vam na raspolaganju.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektronske razmene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata je garantovana prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Omnizon Networks omogućava izradu i razmenu poreski priznatih elektronskih računa overenih elektronskim potpisom i vremenskim žigom.

Šta je e-potpis?

Elektronski potpis predstavlja elektronsku verziju svojeručnog potpisa koji uz odgovarajuće zakone važi kao i svojeručno potpisan dokument.

U e-poslovanju se koristi se kao sigurnosna oznaka koja se može dodati svim elektronskim dokumentima i omogućava proveru identiteta onoga ko izdaje elektronski dokument, kao i proveru da li je elektronski dokument menjan otkada je elektronski potpisan.

Važnost e-potpisa:

  • Autentičnost – potvrđuje da je potpisnik onaj za koga se izdaje
  • Integritet – potvrđuje da sadržaj nije menjan otkada je elektronski potpisan
  • Neporecivost – svim stranama dokazuje izvor potpisanog sadržaja
PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektronske razmene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata je garantovana prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Da biste koristili e-potpis potrebno je da dobijete sertifikat koji izdaje neka od sertifikovanih institucija za pravna i fizička lica (MUP, Privredna Komora Srbije, Pošta, Halcom…). Omnizon će vam rado pomoći prilikom implementacije elektronskog potpisa da bi svi vaši elektronski dokumenti bili potvrđeni identitetom potpisnika.

Šta je vremenski žig?

Zakon o elektronskom potpisu definiše vremenski žig kao elektronski potpisanu potvrdu izdavaoca koja potvrđuje sadržaj podataka na koje se odnosi u navedenom vremenu.

Jednostavnim rečima, vremenski žig je niz znakova, koji označava datum i vreme u kojem se određeni događaj dogodio. Gledano s aspekta elektronskog računa, vremenskim žigom se overava potpis potpisnika i potvrđuje se da su podaci i elektronski potpis postojali pre izdavanja (stavljanja) vremenskog žiga.

Osim što potvrđuje točna vreme potpisivanja elektronskog dokumenta i njegovo postojanje pre stavljanja vremenskog žiga, vremenski žig omogućava verifikaciju digitalnog potpisa i u slučajevima da je elektronski sertifikata potpisnika istekao ili više ne važi.

Najznačajniju primenu vremenski žig će imati u domeni arhiviranja elektronske dokumentacije, jer garantujea autentičnost elektronskog dokumenta bez obzira na status elektronskog sertifikata potpisnika.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektronske razmene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata je garantovana prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Omnizon Networks omogućava izradu i razmenu poreski priznatih elektronskih računa overenih elektronskim potpisom i vremenskim žigom.

E-dokumenti

E-dokument zamjenjuje formu tradicionalnog papirnatog dokumenta. Osim samog sadržaja koji je svojstven za papirnati dokument, e-dokument može nositi kontekstualne meta podatke, elektronski potpis i pečat.

Glavna prednost korišćenja e-dokumenta nad papirnatim dokumentom je efikasnost upravljanja dokumentima (brzina, tačnost, klasifikacija, pretraživanje, distribucija) što doprinosi optimalnijem i ekonomičnijem poslovanju organizacije. Merljive uštede se ogledaju u značajnom smanjuju troškova kancelarijskog materijala, ali najveća vrednost primene e-dokumenata i e-poslovanja je ušteda vremena. Tradicionalni papirnati dokumenti kao narudžbenice, otpremnice, potvrde prijema i računi putuju danima, a isti prevedeni u e-dokument formu s identičnim sadržajem, šalju se i primaju trenutno uz kontroliranu distribuciju i automatizovanu obradu.

Vreme koje ste uštedili slanjem e-dokumenata predstavlja novu vrednost vašem preduzeću s kojom možete implementirati daljnje uštede u nabavnim i proizvodnim procesima kroz Just In Time – JIT odnosno Supply Chain Management – SCM strategiju.

Šta je JIT a šta SCM?

Zajedničko ovim dvema strategijama je da imaju za cilj povećavanje efikasnosti poslovanja i smanjivanje troškova skladištenja pravovremenom nabavkom (JIT), odnosno upravljanjem zalihama, nabavkom i distribucijom (SCM). JIT se uglavnom koristi u automobilskoj industriji i u proizvodnji i u distribuciji/nabavci, a SCM u ostalim granama industrije, iako se ne može povući čvrsta linija između njih.

Kako bi ove strategija bile izvodljive, ključno je što preciznije predvideti tržišnu potražnju vaših proizvoda u svakom trenutku.

Primer pogrešne procene potražnje u maloprodaji:
Precenjivanje potražnje = pretrpana skladišta prouzrokuju dodatan trošak
Podcenjivanje potražnje = prazne police što prouzrokuje propuštene prodaje

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektronske razmene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

SIGURNOST

Sigurnost dokumenata je garantovana prema ISO 27001 standardu.

Omnizon Networks je jedan od osnivača EEDIN udruženja, koje okuplja EDI pružaoce usluga iz nekoliko evropskih zemalja kako bi povezali lokalne EDI pružaoce usluga i osigurali međunarodnu povezanost istih. Putem mreže EEDIN možemo da se povežemo s većim evropskim trgovcima, veleprodajnim kompanijama, automobilskom industrijom i drugim velikim partnerima. Svi članovi Udruženja EEDIN su profesionalne EDI kompanije s visokim kvalitetom svojih usluga. Na taj način našim klijentima možemo ponuditi veliku međunarodnu mrežu uporedivu s najvećim svetskim EDI pružaocima usluga u kombinaciji s našim profesionalnim pristupom i individualnim rešenjima. Više informacija dostupno je na službenim stranicama udruženja eedin.eu

KALA CONSULTING
Crnotravska 1B
11040 Beograd
t; +381 11 266 1756
[email protected]

 

Impossible is possible

© 2023 Omnizon Networks
All rights Reserved.
Cookie policy